International Mover – Reloplanet

Terms of service

 • Home
 • Terms of service

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres usług świadczonych przez Reloplanet oraz warunki ich realizacji i reklamacji.
 2. Stoma internetowa www.reloplanet.com jest własnością firmy Reloplanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Batalionu Platerówek 3, wpisaną do KRS pod nr 0000629751

§2 Definicje

 1. Przedstawione poniżej terminy mają w regulaminie znaczenie nadane im poniżej:
  Klient – oznacza klienta który zamierza skorzystać z usług Reloplanet
  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zakres świadczonych usług
  Reloplanet – oznacza firmę Reloplanet Sp. z o.o.

§3 Podstawy świadczenia usług

 1. Reloplanet świadczy usługi przeprowadzek osób fizycznych, firm na terenie Polski i poza jej granicami oraz usług relocation (legalizacja pobytu cudzoziemców na terania RP i innych z tym związanych).
 2. Reloplanet świadczy usługi na podstawie OWU

§4 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez Reloplanet jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  – przygotowania oferty,
  – realizacji przeprowadzki ,
  – realizacji usług relocation.
 3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania
  może uniemożliwić Reloplanet realizację usługi w należyty sposób.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§5 Oferta Cenowa

 1. Oferta cenowa na usługi jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o informacje uzyskane od klienta.
 2. Cena jest uzależniona od zakresu serwisu, warunków świadczonych usług oraz cen niezależnych podwykonawców.
 3. Oferta cenowa jest przekazywana klientowi w formie pisemnej (papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 4. Podstawą do zapłaty ceny za usługi jest wystawiona przez Reloplanet faktura VAT i przekazana klientowi w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku realizacji usługi niezgodnie z otrzymaną ofertą.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  •    klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  •    przedmiot reklamacji,
  •    okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Klient może kierować reklamacje na adres e-mail biuro@reloplanet.com
 4. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po jej stwierdzeniu lecz nie później niż 30 dni od dnia zakończenia usługi, po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Reloplanet udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 7 dni.
 6. Regulamin oraz realizacja usług zawarta pomiędzy Reloplanet a Klientem podlega prawu polskiemu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i nie będzie w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca stosować będzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia na usługę.
 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia jest lub stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień i nie ma wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia.
 4. Klient może wytoczyć powództwo przeciwko Reloplanet przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Reloplanet. Reloplanet może wytoczyć powództwo przeciwko Klientowi przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Reloplanet.
 5. Reloplanet może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Klienta, którego złożone zamówienie jest w toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Reloplanet pod adresem https://www.reloplanet.com/regulamin-serwisu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Klientami.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Why us?

10 reasons why Reloplanet is the best choice for you: